Veelgestelde vragen*

 • Wat is sluikstorten?

  Sluikstorten is het storten van afvalstoffen op plaatsen waar dit wettelijk of reglementair verboden is, of afvalstoffen die gestort of achtergelaten worden op niet-reglementaire tijdstippen of in niet-reglementaire recipiënten.

 • Wat is zwerfvuil?

  Zwerfvuil is al het afval dat rondslingert op straat, in de berm, op het strand of bijvoorbeeld in natuurparken. Zwerfafval is 'afval dat door mensen bewust of onbewust is weggegooid of achtergelaten op plaatsen die daar niet voor bestemd zijn of door indirect toedoen of nalatigheid van mensen op die plaatsen is terecht gekomen. Het bestaat voornamelijk uit verpakkingsmateriaal van consumpties: blikjes, flesjes, wikkels e.d. Ook sigarettenpeuken, kauwgomresten en kranten, folders en flyers slingeren vaak op straat, in parken of langs de weg rond.

 • Welke kosten zijn er verbonden aan het opruimen?

  Het afvoeren van een container kost de stad 345 euro. Per maand komt dit neer op zo’n 1750 euro voor het afvoeren van vuilnis. Hierbij zijn geen arbeidskosten inbegrepen.

  De huisvuilbelasting bedraagt 31 euro/persoon. Wanneer we de kosten van het opruimen van zwerfvuil en sluikstort delen door de huisvuilbelasting komen we tot de conclusie dat de jaarlijkse opruimkosten overeenkomen met de huisvuilbelasting van 672 inwoners.

 • Welke straffen staan er op sluikstorten?

  Het tarief van de belasting wordt vastgesteld op een basisbedrag van 100 EUR, te vermeerderen met 10 EUR, enerzijds per kilogram sluikafval, anderzijds per 0,01 m³ gesluikstort afval, waarbij elke begonnen belastbare eenheid voor een volledige eenheid wordt genomen.

  De belasting op sluikstorten is solidair verschuldigd, naargelang het geval, door:

  • diegene die sluikstort of de voor hem burgerlijk aansprakelijke rechtspersoon, werkgever, ouder of voogd, bewaarder, enz...;
  • door de bestuurder van het voertuig waarmee het gesluikstort afval werd vervoerd of door de houder van de nummerplaat van dat voertuig;
  • door de bewoner, huurder of eigenaar van het gebouw of van het perceel waarop of waarbij het afval wordt gesluikstort!!!

  Deze belasting is eisbaar van zodra het belastbaar feit is vastgesteld en de opruiming is geschied.

  De belasting wordt ingekohierd na aangifte van de belastingplichtige. Bij gebrek aan aangifte of in geval van onjuiste, onvolledige of onnauwkeurige aangifte wordt de belasting ambtshalve ingekohierd.

  De belastingplichtige kan een bezwaar indienen tegen deze belasting bij het college van burgemeester en schepenen. Een bezwaarschrift wordt, op straffe van nietigheid, schriftelijk ingediend. Het bezwaarschrift dient aangetekend te worden verzonden of overhandigd te worden aan het gemeentebestuur binnen een termijn van drie maanden vanaf de verzending van het aanslagbiljet waarop de bezwaartermijn vermeld staat. Van het bezwaarschrift wordt een ontvangstbewijs afgeleverd. Het indienen van een bezwaar ontslaat de belastingplichtige echter niet van de verplichting tot betaling van de belasting binnen de gestelde termijn.

  Overtredingen worden door de politie opgesteld of na klacht door stadswacht of milieudienst waargenomen. De gemeentelijke milieudienst zorgt voor de opvolging van overtredingen. Cumulatief kunnen herhaalde overtredingen, indien in het verleden niet beboet, alsnog zwaar worden bestraft.

 • Wat zijn de gevolgen van...?

  Zwerfafval is niet zozeer een milieuprobleem als wel een probleem in de leefomgeving. Velen ergeren zich vaak aan zwerfafval. Uit het onderzoek 'Inzamel en beloningsystemen ter vermindering van zwerfafval' blijkt dat Nederlanders zich meer ergeren aan de vervuiling en verloedering van hun directe leefomgeving dan aan files of sigarettenrook.  Zwerfafval draagt bij aan de verloedering van steden en vergroot daarmee het gevoel van onveiligheid bij burgers. Voor toeristische centra is een schone omgeving van groot belang. Daarnaast kan zwerfafval langs de weg gevaren voor de verkeersveiligheid opleveren. Zwerfafval kan ook gevolgen hebben voor dieren. Zo kunnen vogels en zeedieren sterven door zwerfafval te eten of erin verstrikt te raken.
  Het duurt vaak heel lang voordat zwerfafval uit het milieu verdwijnt. Zo duurt het soms tot een half jaar voordat papier en karton volledig is afgebroken. Een greep uit de afbreektijd van andere producten:

  • sigarettenpeuk: 1-5 jaar,
  • bananenschil: 3 jaar,
  • metalen blikje: 1,5-50 jaar,
  • plastic frisdrankfles: 5-10 jaar,
  • plastic zak: 10-20 jaar,
  • kauwgum: 20-25 jaar,
  • aluminium blikje: 80 jaar tot 1 miljoen jaar,
  • plastic sixpack-houder: 100 jaar,
  • glazen fles: 1 miljoen jaar,
  • (polystyreen) patatbakje: eeuwig.

  Het opruimen van zwerfafval brengt hoge beheerskosten met zich mee. Gezamelijk schatten gemeenten hun jaarlijkse kosten op meer dan 100 miljoen euro. Rijkswaterstaat is jaarlijks ruim 8 miljoen euro kwijt om de ongeveer 10.000 ton zwerfafval uit auto's en vrachtwagens langs de snelwegen op te ruimen.

 • Wie veroorzaken het meeste zwerfafval?

  80 procent van de mensen laat wel eens een papiertje of blikje op straat achter. Dat blijkt uit het onderzoek 'Inzamel- en beloningsystemen ter vermindering van zwerfafval'. Jongeren tussen 12 tot 24 jaar veroorzaken meer zwerfafval dan de gemiddelde Nederlander. Maar ook ouderen veroorzaken zwerfafval: 18 procent van mensen die regelmatig zwerfafval veroorzaakt is 50 jaar of ouder. Automobilisten, recreanten, rokers en jongeren veroorzaken relatief veel zwerfafval en zijn daarom specifiale doelgroepen bij het Impulsprogramma Zwerfafval. Zij worden in campagnes met de bekende slogan 'Met hetzelfde gemak gooi je 't in de afvalbak' aangespoord om zwerfafval te voorkomen.

(*) deze tekst is slechts voorlopig en dient louter ter illustratie.